ศูนย์ตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพและภาพบรรยากาศภายในศูนย์ตรวจ

Read more

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ


การตรวจสุขภาพ เป็นการค้นหาโรคที่แอบแฝงและค้นหาปัจจัยหรือพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรค เพื่อที่จะได้รักษาและป้องกันได้อย่างทันท่วงที

Read more